Úvodem

o nás:
– pracují zde žáci 4. – 9.roč, jsou voleni 1 – 2 zástupci ze třídy
-volby probíhají ve třídách podle pravidel, která si sami stanovíme, buď v závěru šk.roku nebo v září
-na schůzkách a při své práci se řídíme pravidly, které si sami sestavíme
– scházíme se podle potřeby vždy v termínu: pondělí v 7:15
– získáváme podněty ze tříd (akce, provozní požadavky)
– 4x/rok máme nárok na volné dopoledne – hry, plánování, reflexe

význam parlamentu pro žáky:
– zapojují se do života školy
– zlepšují klima školy – mapují situaci pomocí vlastních dotazníků
– učí se otevřené komunikaci s vedením školy a učiteli, mezi třídami…
– získávají schopnost spolupracovat, respektovat úsilí druhých
– rozvíjí ohleduplnost a toleranci k odlišnostem kultur
– učí se vlastními silami realizovat akce, které si sami naplánují
role v parlamentu:
– IT: zapisuje program schůzek, zakládá materiály
– mluvčí: zprostředkovává kontakt s vedením, vyučujícími
– nástěnkář: zajišťuje dostupnost informací
– „rychlá noha“: v případě potřeby rychle svolá ostatní k bleskové poradě
– fotograf
– spojka: informuje ve třídách, které ještě svoje zástupce nemají (1. – 3.roč.), o dění v ŽP