Úvod

Tento projekt RAMPS – VIP III financuje EU

kontakt
PhDr. Alena Wagnerová
Školní poradenské pracoviště Volary, U Nádraží 512, 38451 Volary
e-mail: alwag@seznam.cz
Telefon: +420 605 512 335

Konzultační hodiny
Pondělí:
8.00 – 15.30 – konzultace
9.45 – 10.00- konzultace pro žáky
13.00-14.00 – konzultace pro učitele
Úterý:
8.00 – 15.30 – konzultace
9.45 – 10.00:konzultace pro žáky
13.00 – 14.00: konzultace pro učitele
14.00 – 15.00: konzultace pro rodiče
Pátek:
(1. a 3. v měsíci): vyšetření a konzultace pro objednané klienty

Po osobní domluvě kdykoliv – tel. 605 512 335
Krizová intervence okamžitě.

Vážení rodiče, milí žáci!
Od letošního školního roku máte možnost (v rámci systémového projektu VIP kariéra III, financovaného z Evropských sociálních fondů) využívat služeb školní psycholožky. 
Tato služba je na škole nová, a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Vám, rodičům, a také učitelům vašich dětí by měla přiblížit a usnadnit poradenské sužby v otázkách výchovy a výuky dětí.
Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy.
Co můžete tedy od školního psychologa očekávat?
Děti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou ve škole neúspěšné, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, zapamatováním si látky, s chováním, necítí li se dobře ve třídě, mají-li problémy se spolužáky, s některým z učitelů, když je trápí tréma, strach ze zkoušení, když prožili traumatizující zážitek (autonehodu, úmrtí v rodině, rozvod rodičů,aj.).
Školní psycholožka nabízí své služby také rodičům, popřípadě zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomoci můžeme při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy, pomoci vyřešit i případný odklad školní docházky. U starších dětí pak pomoci vybrat pro dítě tu správnou školu, na které by bylo vhodné dále pokračovat po ukončení deváté třídy vzhledem k jeho nadání i osobnostním předpokladům.
Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové problémy s žáky, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci negativních jevů (záškoláctví, šikana,apod.), pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
Ke školní psycholožce se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje s jednotlivými dětmi, může ale pracovat i se školním kolektivem. 
K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.
S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat nebo trápit. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Jistě najdeme řešení i toho Vašeho. 
Pro žáky a rodiče naší školy je tato služba bezplatná.