Testování TIMSS

V březnu 2022 se volarská škola zapojila do mezinárodního testování TIMSS, které se přednostně týká dětí ze 4. a 8. ročníků. Poměrně komplikovaně organizované testování zažili letos žáci 4. A a 4. B. Děkujeme také rodičům za spolupráci při vyplnění dotazníku, jež byl součástí tohoto šetření. 

 

Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) již od roku 1995. Jedná se rozsáhlou mezinárodní srovnávací studií, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Šetření TIMSS se zaměřuje na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. Kromě zkoumání výsledků žáků v matematice a v přírodovědě TIMSS shromažďuje od ředitelů škol, žáků, rodičů a učitelů bohatou škálu kontextových informací. Ty pomáhají vysvětlovat rozdíly ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení. Pro každou zapojenou školu je následně připravena tzv. školní zpráva.

V každé zemi je vybírán reprezentativní vzorek minimálně 4 000 žáků ze 150 až 225 škol. TIMSS rovněž shromažďuje informace o národním kurikulu zapojených zemí s cílem poukázat na příkladné a potenciálně inspirující faktory spojené s výsledky v zemích po celém světě jako např. organizační přístupy, procesy či výukové postupy.

Test TIMSS

V matematice jsou v šetření TIMSS hodnoceny tři obsahové domény: čísla, měření a geometrie, data. V přírodních vědách zahrnuje TIMSS hodnocení tří obsahových domén: živá příroda, neživá příroda a nauka o Zemi. V obou předmětech jsou hodnoceny tři kognitivní domény: prokazování znalostí, používání znalostí a uvažování.

Zdroj: web ČŠI